Samling vol. 3

Kunstmuseet viser den tredje samlingsutstillingen med innkjøpte verk foretatt i 2020-2021.

Under koronapandemien mottok kunstmuseene i det nasjonale kunstmuseumsnettverket et større tilskudd til innkjøp av norsk samtidskunst. Disse stimuleringsmidlene var tenkt som en berikelse av norske kunstsamlinger, samt et tiltak for å styrke kunstnerøkonomien, i en tid hvor Norge i likhet med resten av verden var lukket ned. Tilskuddet var et kjempeløft for vårt museum, og har styrket samlingen med både nye, så vel som kjente kunstnerskap. I alt ble 80 verk av 50 kunstnere kjøpt inn.

Overveielsene har vært mange, og museet og dets Faglige råd har arbeidet ut ifra flere ulike kriterier i innkjøpsprosessen. Hvordan kan de ulike verkene styrke og aktualisere samlingen vår? Og hva tilfører verket av fornying til samlingen? Disse kriteriene ble sett i lys av tema, kunstuttrykk, kunstnerskap, tidligere historikk, samt regional og nasjonal tilknytning og betydning.

En av museenes viktigste oppgaver er arbeidet med samlingen. På mange måter kan samlingen ses som hjertet i museets arbeid, og som grunnlag for våre mange andre oppgaver. Verkene som museet tar inn i sin samling kommer med en stor forpliktelse. De skal bevares og forvaltes for fremtiden, samt aktualiseres og formidles gjennom utstillinger og forskning til publikum.

Samlinger blir ofte stående som historiske vitnesbyrd over en tid og dens mange stemmer, strømninger, historier og kunstneriske uttrykk. En samling vil alltid ses og forstås i lyset av den tid og kontekst den betraktes i. Et verks eller objekts meningsinnhold vil derfor forstås ulikt på tvers av generasjoner, kulturelt og religiøst ståsted. For eksempel kan forhold som oppleves som viktige i dag, oppfattes som problematisk eller ikke aktuell i fremtiden.

Museene bærer et stort ansvar i arbeidet med å innlemme, dokumentere og formidle en bredde av kunstuttrykk, meningsytringer og tema i kunsten. I de siste ti årene har søkelyset vært på mangfoldig representasjon i samlingene. Dette for å favne flere virkeligheter og perspektiver. Etter noen år med fokus på kjønnsbalanse i norske kunstsamlinger, ble det i 2019 gjennomført en omfattende nasjonal undersøkelse rundt temaet kjønnsrepresentasjon innen norske kunstsamlinger. Her kom vår samling best ut. Tilskuddet har gitt oss mulighet til å kjøpe inn verk som styrker mangfoldet i samlingen vår ytterligere.

Utstillingsperiode: 7. desember 2024 – 29. mars 2025